Pravila nagradnih iger RE:UNION

(v nadaljevanju: pravila)

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradnih iger »RE:UNION« (v nadaljevanju: nagradna igra) je PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o, Pivovarniška cesta, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

Izvajalec nagradne igre je Pristop, d. d., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Googla in ni povezana z Googlom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

V nagradnih igrah lahko sodelujejo fizične osebe nad 18. starosti, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Udeleženci nagradnih iger ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnih iger ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnih iger. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

3. TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Nagradne igre potekajo vse dokler aplikacija deluje in tega izrecno izvajalec ne prekine.

4. NAMEN NAGRADNIH IGER

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegove aplikacije RE:UNION.

5. POTEK NAGRADNIH IGER IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre uporabi aplikacijo RE:UNION. Izbor nagrajencev (30 nagrajencev praktičnih nagrad, 30 nagrajencev virtualnih nagrad) se opravi z naključnim žrebom, ki ga opravi aplikacija API večkrat tekom enega meseca.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. V nagradnih igrah ni omejitev, zato lahko posameznik večkrat sodeluje in si tako povečuje možnost izžreba za nagrade. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na v teh pravilih in znotraj aplikacije.

6. NAGRADE

V mesečnem nagradnem skladu je 30 praktičnih nagrad (10 lučk USB Union, 10 blazinic za telefon za na mizo in 10 polnilcev za telefon). Prav tako so v mesečnem nagradnem skladu tudi virtualne nagrade (Lokalec, Model, Kralj, Trojček in Trofejnik).

Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. PREVZEM PRAKTIČNIH NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki

- je bil izbran v skladu s temi pravili

- je po žrebu podal svoj naslov, da se mu nagrada lahko pošlje.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci objavljeni v SMS sporočilu, ki mu ga bo poslala aplikacija sama. Nagrajenec mora po prejemu SMS sporočila poslati svoje podatke na info@reunion.si (ime in priimek ter naslov, da mu bo nagrada lahko poslana. V primeru, da nagrajenec v roku 8 dni od prejema obvestila ne pošlje svojih podatkov, do nagrade ni več upravičen.

Organizator nagradnih igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Za nemoteno uporabo mobilne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacije – telefonske številke. Mobilna aplikacija potrebuje ta podatek za registracijo novega uporabnika in da lahko povabi uporabnikovega prijatelja k uporabi mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija zabeleži telefonsko številko povabljenca v bazo podatkov. Vmesnik uporabniškega programa omogoča pošiljanje sporočila (z vsebino k prenosu aplikacije) povabljencu. Povabljenec odpre povezavo v SMS sporočilu, ki ga vodi v AppStore ali GooglePlay, po prenosu povabljenec opravi registracijo znotraj aplikacije. V kolikor uporabnik aplikaciji ne bo dovolil posredovanja mobilne številke, ne bo mogel uporabljati navedene storitve. Telefonska številka se beleži le na mobilni napravi in ni povezljiva z drugimi osebnimi podatki posameznika.

Nagrajenci morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov. V kolikor nagrajenec tega podatka ne želi zaupati ali se odzove kasneje kot v osmih dneh, se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci najdlje toliko časa, dokler nagrada ne bo poslana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi dlje časa le v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, organizator izbriše prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov.

Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov.

Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej razpošiljanje nagrad.

10.1 PRAVICE UPORABNIKA

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali UNION obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov UNION.

UNION bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo UNION zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

10.2 ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

UNION osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, UNION te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Telefonska številka povabljenca je zabeležena v bazi podatkov za obdobje 3 dni iz dveh razlogov:

- na ta način lahko v obdobju 3 dni omejimo število SMS vabil na 1 vabilo/teden (ne glede, koliko uporabnikov je poslalo vabilo eni osebi, le-ta prejme zgolj eno SMS obvestilo),

- identificiramo, kateri uporabnik (telefonska številka) je opravil registracijo in za to ne bo več prejemal SMS vabil,

- pošljemo nagrado.

V primeru, da se uporabnik ne odzove na vabilo oz. ne prenese aplikacije in opravi registracije, se telefonska številka avtomatsko izbriše iz baze podatkov po pretečenem obdobju 3 dni od prejetega/poslanega SMS vabila in podatka ne bo uporabljal v katere druge namene.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani UNIONA najdete objavljene na spletni strani.

11. PRITOŽBE IN SPORI

Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije preko mobilne aplikacije ali na spletni stran UNIONA. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako zoper katero vlaga pritožbo. Postopek obravnave pritožb je zaupen.

Morebitne spore, bosta UNION in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

UNION za razmerje izhajajoč iz teh splošnih pogojev ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani UNION. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike UNION, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave.

UNION lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko UNION kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani UNIONA iz tega člena.

V kolikor se uporabnik z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal bo uporabniku uporaba mobilne aplikacije onemogočena.

Ti splošni pogoji se objavijo dne 16. 7. 2018

V Ljubljani, dne 16. 07. 2018