Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Re:Union

1. Uvodna določba

S splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije RE:UNION (v nadaljevanju: splošni pogoji), lastnik aplikacije Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 5049318, id. št. za DDV: 90355580, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (v nadaljevanju: UNION), določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo mobilne aplikacije RE:UNION.

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe dane mobilne aplikacije. Vsi pogoji uporabe mobilne aplikacije RE:UNION so objavljeni na spletni strani http://www.reunion.si.

2. Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Uporabniki mobilne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 18 let starosti in so delno poslovno sposobni potrošniki.

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

3. Funkcionalnosti mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija RE:UNION uporabniku omogoča zabavno preživljanje prostega časa skozi igro, ki meri čas neuporabe telefona in za to uporabnika tudi nagradi z virtualnimi ali praktičnimi nagradami.

4. Prenos mobilne aplikacije

Uporabnik lahko mobilno aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

- Apple iOS: App Store,

- Google Android: Google Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.

5. Tehnične zahteve

Za prenos in uporabo mobilne aplikacije, RE:UNION priporoča uporabo LTE, 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) je prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 in novejših (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

6. Potrditev splošnih pogojev

Z označitvijo polja, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 18 let.

7. Kontakti, pomoč in dodatna

V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč se lahko obrne na info@reunion.si.

8. Omejitev odgovornosti

UNION v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti UNIONA za škodo, ki jo UNION povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, UNION pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. UNION tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last UNIONA.

UNION ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

UNION zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti UNIONA za škodo, ki jo UNION povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Podatki na mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato UNION ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo mobilne aplikacije. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa do mobilne aplikacije prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti UNION kot je to opredeljeno v 10. členu teh splošnih pogojev. UNION ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe mobilne aplikacije. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.reunion.si.

UNION si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

UNION lahko po lastni presoji poslovnih razlogov preneha zagotavljati mobilno aplikacijo o čemer bo uporabnike pravočasno obvestil.

9. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije, si UNION pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno.

10. Obveznosti uporabnika

Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednje ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilno aplikacijo ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi UNION kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani UNIONA glede uporabe mobilne aplikacije.

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo RE:UNION podjetju UNION uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe mobilne aplikacije je uporabnik dolžan obvestiti UNION na elektronski naslov info@reunion.si. UNION ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi mobilne aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije, …).

11. Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik pridobi neprenosljivo in ne izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. UNION tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu UNIONA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije.

12. Osebni podatki

UNION obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

12.1. Splošno

Za nemoteno uporabo mobilne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacije – telefonske številke. Mobilna aplikacija potrebuje ta podatek za registracijo novega uporabnika in da lahko povabi uporabnikovega prijatelja k uporabi mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija zabeleži telefonsko številko povabljenca v bazo podatkov. Vmesnik uporabniškega programa omogoča pošiljanje sporočila (z vsebino k prenosu aplikacije) povabljencu. Povabljenec odpre povezavo v SMS sporočilu, ki ga vodi v App Store ali Google Play, po prenosu povabljenec opravi registracijo znotraj aplikacije. V kolikor uporabnik aplikaciji ne bo dovolil posredovanja mobilne številke, ne bo mogel uporabljati navedene storitve. Telefonska številka se beleži le na mobilni napravi in ni povezljiva z drugimi osebnimi podatki posameznika.

Telefonska številka uporabnika se bo uporabila tudi za obveščanje uporabnika o prejetih nagradah.

12.2. Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali UNION obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov UNION.

UNION bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo PODJETJE zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

12.3. Uporabniki osebnih podatkov

UNION z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih UNION ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, po navodilih in pod nadzorom UNIONA (programerska podjetja, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani UNIONA. UNION ne bo nikoli uporabljal podatkov o povabljencu v promocijske namene, za obdelavo ali analitiko, niti jih ne bodo nikoli posredovani tretjim osebam.

Poleg zunanjih obdelovalcev UNION posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

12.4. Rok hrambe osebnih podatkov

UNION osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, UNION te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Telefonska številka povabljenca je zabeležena v bazi podatkov za obdobje 3 dni iz dveh razlogov:

- na ta način lahko v obdobju 3 dni omejimo število SMS vabil na 1 vabilo/teden (ne glede, koliko uporabnikov je poslalo vabilo eni osebi, le-ta prejme zgolj eno SMS obvestilo),

- identificiramo, kateri uporabnik (telefonska številka) je opravil registracijo in za to ne bo več prejemal SMS vabil.

V primeru, da se uporabnik ne odzove na vabilo oz. ne prenese aplikacije in opravi registracije, se telefonska številka avtomatsko izbriše iz baze podatkov po pretečenem obdobju 3 dni od prejetega/poslanega SMS vabila in ne bo uporabljena za druge namene.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani UNIONA najdete objavljene na spletni strani UNIONA.

13. Pritožbe in spori

Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije preko mobilne aplikacije na www.reunion.si. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako zoper katero vlaga pritožbo. Postopek obravnave pritožb je zaupen.

Morebitne spore, bosta UNION in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

UNION za razmerje izhajajoč iz teh splošnih pogojev ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

14. Prehodne in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani UNIONA. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike UNIONA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave.

UNION lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko UNION kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani UNIONA iz tega člena.

V kolikor se uporabnik z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal bo uporabniku uporaba mobilne aplikacije onemogočena.

Ti splošni pogoji se objavijo dne, 16. 7. 2018

V Ljubljani, dne 16. 7. 2018